Hoe bewijs ik zonder al te veel papierwerk dat een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning?

Dashboard / Zorgcontinuüm / Basic - Hoe bewijs ik zonder al te veel papierwerk dat een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning?

Soms proberen leerkrachten en scholen uit onzekerheid of verantwoordingsdrang alles wat ze doen te noteren. Ze willen vooral kunnen bewijzen dat ze externe ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld van een ondersteuner of therapeut. Scholen of CLB’s die het zorgcontinuüm echter pas benutten om een vraag naar externe hulp te verantwoorden, slaan de bal compleet mis. Het continuüm van zorg is namelijk niet bedoeld om er kinderen in onder te brengen, om hen fasen te laten doorlopen of om door te verwijzen. Dat vormt namelijk pas het uiterste topje van de piramide.  Het continuüm daagt je als leerkracht dus uit om je onderwijs kwaliteitsvol te maken voor al je leerlingen. Dat doe je niet door zaken op papier te zetten, maar door aan alle leerlingen in je klas de ondersteuning te geven die ze nodig hebben.

 

Je kan ook niet zien aan een leerling wat er voor hem/haar moet gebeuren of in welke fase van het zorgcontinuüm hij zit. Maatregelen hangen niet vast aan één bepaalde fase. Een kind heeft nu eens brede basiszorg nodig, dan weer verhoogde zorg of uitbreiding van zorg.  Een maatregel kan bijvoorbeeld in uitbreiding van zorg ontstaan en nadien breder toegepast worden in de verhoogde zorg of de brede basiszorg. Als maatregelen goed werken voor bepaalde kinderen, is dat namelijk een stimulans om die ook voor meer leerlingen toe te passen. Je noteert ze misschien in het leerlingendossier, het zorg- of begeleidingsplan of ontdekt ze via een IAC of handelingsplan, maar laat ze nadien inkantelen in je brede basiszorg. Die kan je schoolbreed inkantelen in je zorgbeleid of in een groepsplan voor je klasgroep. Daardoor moet je alsmaar minder aparte maatregelen noteren voor individuele kinderen. Door de fasen met elkaar te verbinden, realiseer je zo samen een kwaliteitsvol continuüm van zorg.

 

Er komen steeds weer nieuwe zorgvragen op je af. Die dagen je uit om opnieuw creatief na te denken over mogelijke oplossingen samen met je team of met externe partners. Als je je nog niet sterk genoeg voelt om zorg op maat van bepaalde leerlingen kwaliteitsvol aan te bieden, is het belangrijk dat je team externe partners kan inroepen zoals de pedagogische begeleiding en het CLB. Waar nodig kan het CLB ook bekijken of er een mogelijkheid is om een ondersteuner te betrekken. Bondig en gericht zaken op papier zetten, is dan nodig om transparant te maken aan zowel de ouders, de leerling als externe instanties wat je hebt gedaan, wat de specifieke onderwijsbehoeften zijn van de leerling en welke ondersteuningsbehoeften de leerkrachten en ouders hebben. Door dit samen te bespreken in een leerlingbespreking en/of multidisciplinair overleg versterk je het continuüm van zorg ook verder.