Principe III. Verschillende mogelijkheden tot actie en expressie

Dashboard / Universal design for learning (UDL) / Intermediate - Principe III. Verschillende mogelijkheden tot actie en expressie

Leerlingen kunnen op verschillende manieren tonen wat ze kunnen. Het helpt als ze daarbij tot actie kunnen overgaan en op diverse manieren uitdrukken wat ze geleerd hebben. Hoe ondersteun je al je leerlingen om strategisch en doelgericht te werken?

 

Richtlijn 7: Verschillende opties voor fysieke verwerking aanbieden

 • Geef leerlingen verschillende mogelijkheden om te antwoorden op een vraag en om informatie te verwerken. Reik hen daarbij een aantal mogelijkheden aan en daag hen uit om na te denken over hoe zij een leerinhoud gaan verwerken. Leer hen bewust keuzes maken in hoe ze jou kunnen tonen wat ze geleerd hebben. Hoe ze antwoorden of informatie verwerken hangt niet alleen af van hun voorkeur, maar ook van het moment en de leerinhoud.
 • Laat leerlingen fysiek zaken inoefenen of manipuleren om hun informatieverwerking te versterken.
 • Maak de materialen die leerlingen kunnen gebruiken zo toegankelijk mogelijk. Gebruik bijvoorbeeld vlot manipuleerbare voorwerpen, een leesbaar lettertype dat groot genoeg is, ondersteunende afbeeldingen,…
 • Technologische hulpmiddelen zoals een rekenmachine, tablet of computer kunnen ook helpen.
  • In een eerste filmpje leren leerlingen technlogie gebruiken om tekst te vergroten en te beluisteren.
  • Een tweede filmpje toont hoe ze extra uitleg kunnen opzoeken als ze iets niet begrijpen en om een presentatie te ondersteunen.
  • Een derde filmpje illustreert hoe leerlingen leren typen en de letterposities daarbij samen ook fysiek aangeven en inoefenen.

 

Richtlijn 8: Verschillende opties voor expressie en communicatie voorzien

 • Als leerlingen verschillende leerwegen kunnen nemen om een doel te bereiken, is het logisch dat ze ook op verschillende manieren mogen uitdrukken dat ze dat doel hebben bereikt. Hoe je daarbij bewust, doelgericht en doordacht kan evalueren vind je bij het thema breed evalueren.
 • Laat je leerlingen kennismaken met alternatieve manieren van expressie en communicatie. Een wetenschapsles kan evengoed uitmonden in een dans, presentatie of filmpje als in een toets, op voorwaarde dat zowel jij als je leerlingen daarmee inzicht krijgen in het leerproces. Tracht dat inzicht maximaal te ondersteunen en te stimuleren. Laat leerlingen eventueel ook eens kiezen hoe ze willen tonen wat ze geleerd hebben, mondeling of schriftelijk bijvoorbeeld.
 • Leerlingen kunnen pas uitdrukken wat ze geleerd hebben als ze vooraf verschillende toepassingen en oefenkansen gekregen hebben. Reik die doelbewust aan en voorzie de nodige ondersteuning of laat je leerlingen elkaar ondersteunen. Zorg ervoor dat iedereen daarin oefent en dat niet altijd dezelfde leerlingen elkaar helpen of extra uitleg geven.

 

Richtlijn 9: Het opstellen van doelen, plannen en strategieën ondersteunen

 • Leerlingen benaderen een leerinhoud doelgerichter als ze zelf doelen, plannen en strategieën bedenken en leren inzetten. Help leerlingen om hun eigen leerdoelen te formuleren. Maak de doelen bij het begin en einde van een les zichtbaar en begrijpbaar en voorzie voldoende kansen tot feedback over die doelen.
 • Leerlingen kunnen aan dezelfde einddoelen werken, maar aan verschillende tussendoelen. Leerlingen kunnen extra verdiepende doelen voor zichzelf opstellen als een leerinhoud hen goed ligt of erg interesseert of als die juist moeilijkheden oplevert. Door zelf te leren plannen, leren leerlingen zelfsturend leren. Ondersteun hen bij het inschatten hoeveel tijd een opdracht in beslag neemt, of hoe lang op voorhand ze best beginnen oefenen als ze op een bepaald moment willen tonen wat ze geleerd hebben.
 • Leerstrategieën ontwikkelen leerlingen vaak niet vanzelf, denk maar aan leesstrategieën, strategieën om informatie op te zoeken, samen te vatten, enzovoort. Besteed daarom genoeg tijd en aandacht aan leren leren en oefen leerstrategieën samen in.