Kritische succesfactoren

Dashboard / Inclusieve leeromgevingen / Intermediate - Kritische succesfactoren

Ja maar, we hebben geen concrete handvatten

Vaak is inclusief onderwijs het middelpunt van een ideologische discussie en blijft de HOE- vraag onbeantwoord. Nochtans zijn scholen en leerkrachten op zoek naar hoe inclusief onderwijs in de praktijk moet gebracht worden. Het onderzoek rond inclusief onderwijs aan de Universiteit Gent (Mortier, De Schauwer, Van de Putte en Van Hove, 2010) heeft een aantal kritische succesfactoren uitgelicht om inclusief onderwijs te doen slagen .

Dit zijn echter geen voorwaarden waaraan moet voldaan worden. De factoren zijn een samenspel en kunnen gezien worden als allemaal ingangen om mee te werken. Er kan op maat gewerkt worden per factor ter bevordering van inclusie. Ze kunnen ook gebruikt worden als een spiegel om na te gaan of men ‘goed bezig’ is. 

 

Kritische succesfactor Wat staat er centraal Wat kan ik doen? 

Kind

Alle kinderen hebben mogelijkheden en beperkingen

Kinderen willen erbij horen

Kinderen hebben nood aan leeftijd aangepaste vorm van zelfbepaling

 

Vertrek vanuit de mogelijkheden van kinderen/jongeren 

Heb oog voor de manier waarop een kind/jongere erbij wil horen

Ondersteun de keuzes, de beslissingen die kinderen/jongeren nemen

 

Leren en participeren

Participatie betekent niet altijd hetzelfde doen. Het is steeds zoeken hoe een leerling kan deelnemen aan het groepsgebeuren. De groep is het vertrekpunt maar niet het vergelijkpunt.

Selecteer betekenisvolle doelen

Betrek de leerling en maak de participatie waar

 

Leerkracht De leerkracht heeft een gelijke waardering voor alle leerlingen van de klas en is de eerste verantwoordelijke voor alle leerlingen.  Stem af op de noden van de leerling,  vergroot je handelingsrepertoire en ga felexibel om met het curriculum
Ouders   Ouders willen verantwoordelijkheid nemen en beschikken over heel wat expertise.

Communiceer constructief met ouders

Heb aandacht voor de keuzes die ouders maken

 

Klasgenoten  Kinderen leren van elkaar in het omgaan met verschillen en bieden van ondersteuning aan elkaar Ondersteun positieve relaties, bevorder interacties en ben zelf rolmodel
Teamgebeuren Vanuit een gelijkwaardig partnerschap wordt er een zoekproces aangegaan met een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid  Werk nauw samen met alle betrokkenen
Overgangsmomenten

Overgangsmomenten zijn kwetsbare momenten en vragen veel afstemming en communicatie 

 

Maak verbinding met de volgende leerkracht / leerkrachtenteam vanuit jouw ervaringsdeskundigheid

 

Mortier, De Schauwer, Van de Putte, Van Hove (2010). Inclusief onderwijs in de praktijk. Garant.