Leidt het onderverdelen in fasen niet tot meer labels en diagnoses?

Dashboard / Zorgcontinuüm / Basic - Leidt het onderverdelen in fasen niet tot meer labels en diagnoses?

Het continuüm van zorg doet je nadenken over de zorg of ondersteuning die je de leerlingen aanbiedt. Voor de brede basiszorg of verhoogde zorg is er daarbij alvast geen label of diagnose nodig.

 

Vanaf de uitbreiding van zorg, als je bijvoorbeeld denkt dat er gespecialiseerde externe ondersteuning nodig is voor een leerling, kan het CLB samen met de school en de ouders besluiten tot handelingsgerichte diagnostiek. Dat traject mondt uit in een advies en kan eventueel tot een label of diagnose leiden. Dat betekent niet dat er daarom externe ondersteuning volgt. Soms volstaan nieuwe suggesties om je brede basiszorg of je verhoogde zorg verder te versterken. Soms kan het CLB een gemotiveerd verslag opmaken om ondersteuning te vragen aan een ondersteuningsnetwerk of school voor buitengewoon onderwijs. Alles hangt af van de onderwijsbehoeften van de leerling, de ondersteuningsbehoeften van jou als leerkracht, die van de ouders, medeleerlingen en andere betrokkenen. Op basis daarvan bekijk je samen welke ondersteuning er effectief nodig is en bij wie je die eventueel kan aanvragen.